Algemene Praktijkvoorwaarden

Spiritueel Centrum Sophia’s Light, gevestigd te Groningen is ingeschreven bij de KvK te Groningen onder kvk-nummer 01154027.

Artikel 1. Definities
1. De therapeute: Esther Hoffmann, Spiritueel Centrum Sophia’s Light
2. De cliënt, wederpartij, hulpvrager; de wederpartij van Spiritueel Centrum Sophia’s Light
3. Therapie, behandelingen, (therapie)sessies, consult, oefeningen, incidentele adviezen, losse verrichtingen, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse behandelingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse behandelingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeute enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeute zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de therapeute en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de afspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeute schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur behandelovereenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
– Consulten geannuleerd binnen 24 uur / dan wel binnen één werkdag voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht.
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeute gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.
– De therapeute is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal zij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De therapeute is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling.
2. De therapeute zal persoonsgegevens documenteren die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming.
3. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
4. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
5. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.
– In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.vvet.nl
6. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente marktconforme tarieven en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling
– Dienstverlening voor cliënten zal door de therapeute volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
– Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en eventueel aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 3 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeute te betalen.
– Indien sprake is van een traject betaalt de cliënt vooraf aan het traject.
– Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
De therapeute is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeute zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeute is sprake van een inspanningsverplichting.
– De therapeute verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeute te verstrekken.
– De therapeute mag niet zonder toestemming van de cliënt (be-)handelingen verrichten.
– De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
2. De therapeute geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeute. De therapeute is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De therapeute is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeute mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de therapeute voor schade voortvloeiend uit de door haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeute beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeute aansprakelijk wil stellen.
7. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
– Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
– Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeute de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
– De therapeute kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeute zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de therapeute is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. In de klachtenfolder en de klachtenregeling VVET staat meer informatie, zie www.vvet.nl. Ook kan de cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
3. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeute, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Groningen, december 2018